VietTUG.org - old forum

id = 3143, parent = 0, thread = 3143, catid = 2, locked = 0, moved = 0,
userid = vdhvu, ip = 210.245.36.68, time = 2006/12/15 (1166117262) ,
subject = không thể gửi bài với Internet Explorer, hits = 1660, karma = 0+0-,
Chủ đề này trao đổi (thêm) về bài viết: không thể gửi bài với Internet Explorer

IE vẫn không post bài lên được Bác à. Mình đang dùng Firefox để post bài lên.

Bây giời IE không báo lỗi nữa nhưng khi submit thi khong duoc