VietTUG.org - old forum

id = 313, parent = 309, thread = 306, catid = 5, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.245.15, time = 2005/11/03 (1130955289) ,
subject = Re:LaTeX có khó dùng không?, hits = 0, karma = 0+0-,
Hì hì. Tính ra thì ngài Lamport cũng có tội nhiều đấy

PS: ở trang chủ của ngài Lamport có nhiều bài lắm. Chủ yếu liên quan đến công việc nghiên cứu của Lamport ở microsoft.com. Ở đó, còn thấy một điều tra ngắn về... màu tóc của người Pháp