VietTUG.org - old forum

id = 3101, parent = 0, thread = 3101, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.252.226.185, time = 2006/11/28 (1164704775) ,
subject = pst-dbicons vẽ biểu tượng database, hits = 910, karma = 0+0-,
Tác giả: Wolfgang May
Homepage: http://www.tex.ac.uk/tex-archive/help/C … icons.html
Mục đích: vẽ các biểu đồ biểu diễn các mối quan hệ cơ sở dữ liệu
Shot:
http://sarovar.viettug.org/img/pst-dbicons.png