VietTUG.org - old forum

id = 309, parent = 306, thread = 306, catid = 5, locked = 0, moved = 0,
userid = hoangoclan, ip = 220.231.111.177, time = 2005/11/02 (1130926708) ,
subject = Re:LaTeX có khó dùng không?, hits = 0, karma = 0+0-,
Bài phỏng vấn khá thú vị, Lamport ban đầu đã không làm theo những gì mà Don mong đợi, khi tham gia vào nhóm cùng với các sinh viên của Don thì Lamport hay đi lạc đề. bác Ky Anh kiếm đâu ra bài này hay quá nhi?