VietTUG.org - old forum

id = 3075, parent = 3074, thread = 3070, catid = 11, locked = 0, moved = 0,
userid = lyk, ip = 203.210.245.115, time = 2006/11/17 (1163703801) ,
subject = Re:Hyperlink Trong Powerdots, hits = 0, karma = 0+0-,
lỗi này là do gói hyperref đưọc gọi (với các tuỳ chọn) hai lần . Bởi powerdot đã nạp gói hyperref mà. Hãy thử làm như sau:
\PassOptionsToPackage{colorlinks,linkcolor=red,dvips}{hyperref}
\documentclass[...]{powerdot}


Chúc may mắn!