VietTUG.org - old forum

id = 3072, parent = 3070, thread = 3070, catid = 11, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.252.232.79, time = 2006/11/15 (1163523724) ,
subject = Re:Hyperlink Trong Powerdots, hits = 0, karma = 0+0-,
Không chịu là thế nào? bạn vui lòng cung cấp thông báo lỗi.

Thử
\usepackage[dvips]{hyperref}