VietTUG.org - old forum

id = 3060, parent = 0, thread = 3060, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = peter, ip = 58.186.6.130, time = 2006/11/09 (1163022189) ,
subject = Vẽ đường thẳng // với 0y, hits = 574, karma = 0+0-,
Xin cho hỏi làm sao vẽ đường thẳng x=5