VietTUG.org - old forum

id = 3059, parent = 0, thread = 3059, catid = 16, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.252.232.159, time = 2006/11/08 (1162996282) ,
subject = (slide) làm bạn với latex, hits = 1219, karma = 0+0-,
MFwL là trình diễn giúp người mới làm quen với latex wiki:newbies đỡ bỡ ngỡ. Đây cũng là một ví dụ về powerdot

Nội dung trình chiếu:

(a) LaTeX Advocacy
(b) LateX Document Structure (cấu trúc tài liệu)
(c) Paragraph Mode and Math Mode (về hai mode chính)
(d) Structuring the document (thiết kế cấu trúc tài liệu)
(e) Creating Tables, Graphics (tạo bảng, nạp hình vẽ)
(f) BibTeX (dùgn bibtex)
(g) Recommendations for a LaTeX system (các lời khuyên)
(h) References for further reading (tài liệu tham khảo)

Tải về: ftp://tug.ctan.org/pub/tex-archive/info/MFwL.zip
Trang chủ: http://ctan.org/tex-archive/info/MFwL/
Tác giả: Rohit Vishal Kumar
Phiên bản: 2.0.0