VietTUG.org - old forum

id = 3033, parent = 3032, thread = 3027, catid = 5, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.252.233.240, time = 2006/10/30 (1162218121) ,
subject = Re:Hỏi về margin của đoạn văn!, hits = 0, karma = 0+0-,
hnghia typeset được như ý thì vui rùi. Hỏng cần hậu tạ chi mô!