VietTUG.org - old forum

id = 3032, parent = 3031, thread = 3027, catid = 5, locked = 0, moved = 0,
userid = hnghia, ip = 125.234.162.112, time = 2006/10/30 (1162206173) ,
subject = Re:Hỏi về margin của đoạn văn!, hits = 0, karma = 0+0-,
Đúng là "Bác KYANH" siêu thiệt! Em nghiên cứu kỹ lệnh và làm có kết quả như mong muốn! Hậu tạ thế nào đây "Bác"?!