VietTUG.org - old forum

id = 3031, parent = 3029, thread = 3027, catid = 5, locked = 0, moved = 0,
userid = hnghia, ip = 125.234.162.112, time = 2006/10/30 (1162205910) ,
subject = Re:Hỏi về margin của đoạn văn!, hits = 0, karma = 0+0-,
Bác KYANH xem lại giúp Em, Em làm mãi mà không được!
lệnh đó không có tác dụng gì hết!
Chúc bác nhanh tìm ra và trả lời cho Em với! gấp gấp!