VietTUG.org - old forum

id = 3029, parent = 3027, thread = 3027, catid = 5, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.252.233.240, time = 2006/10/30 (1162200495) ,
subject = Re:Hỏi về margin của đoạn văn!, hits = 0, karma = 0+0-,
Bạn thử thế này:

% đoạn văn

%              dòng trắng ở đây

\leftskip3cm % tăng margin left
% đoạn văn cần đổi margin
\leftskip0pt % khôi phục lại như cũ

%               dòng trắng ở đây

% đoạn văn kế tiếp