VietTUG.org - old forum

id = 3017, parent = 0, thread = 3017, catid = 13, locked = 0, moved = 0,
userid = timlaiminh, ip = 222.253.171.65, time = 2006/10/29 (1162073607) ,
subject = Texmaker, hits = 797, karma = 0+0-,
Em đã download: Miktex, vntex, texmaker và winxell về để dùng cho latex.
Khi mở texmaker lên để soạn tex, em nhập thử một dòng như trong file PDF của diễn đàn:
\documentclass[12pt,a4paper]{article}
\usepackage{vietnam}
\begin{document}
Tôi đang nhập nội dung văn bản
\end{document}

, click nút dịch qua Latex. Texmaker hiện ra dòng chữ:

Error : could not start the command

Click nút dịch qua PDF:

Error

Các anh có thể chỉ dùm em.