VietTUG.org - old forum

id = 3016, parent = 3007, thread = 3007, catid = 16, locked = 0, moved = 0,
userid = lyk, ip = 222.252.224.201, time = 2006/10/29 (1162071930) ,
subject = Re:The LaTeX Companion, hits = 0, karma = 0+0-,
Bác "Hai" chắc bận, có gửi cho bạn chưa? Mình dùng ké máy tính của em trai nên hiện không thể gửi bạn được. Bạn ráng chờ khoảng 3 hôm. Chúc bạn vui!