VietTUG.org - old forum

id = 3014, parent = 3013, thread = 3013, catid = 10, locked = 0, moved = 0,
userid = lyk, ip = 222.252.224.201, time = 2006/10/29 (1162071182) ,
subject = Re:Lỗi dấu sắc, hits = 0, karma = 0+0-,
cái này nhiều bạn gặp và hỏi rồi. câu trả lời có ở đây:
LINK_HERE

cheers!