VietTUG.org - old forum

id = 3013, parent = 0, thread = 3013, catid = 10, locked = 0, moved = 0,
userid = cuongk48a1s, ip = 58.187.150.53, time = 2006/10/28 (1162050922) ,
subject = Lỗi dấu sắc, hits = 1038, karma = 0+0-,
Khi đánh LaTeX em chọn font .vnCurier New và dùng bảng mã tcvn đánh tất cả đều ổn chỉ có điều khi đánh chữ hoa mà có dấu sắc trực tiếp đều không được: như chữ Ứ thì chỉ gõ được Ưs hay chữ Á thì chỉ được chữ As hay chữ Ý thì chỉ được Ys và các chữ khác có dấu sắc đều vậy.
Khi đánh để có chữ hoa như vậy em toàn phải dùng thêm lệnh thì mới viết được rất là bất tiện khi đánh. Mọi người có biện pháp gì để chữa nó không.
Em dùng bản PcTexV5.