VietTUG.org - old forum

id = 3003, parent = 0, thread = 3003, catid = 39, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.252.249.173, time = 2006/10/25 (1161791808) ,
subject = LV: bài 9: một tài liệu về chuyện làm luận văn, hits = 434, karma = 0+0-,
cái tài liệu này http://download.viettug.org/?files=thesis-vi hay ghê mà /me quên giới thiệu mất. Sorry! Coi cái đó coi bộ khá bổ