VietTUG.org - old forum

id = 30, parent = 0, thread = 30, catid = 8, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 221.132.63.51, time = 2005/09/01 (1125548828) ,
subject = Gói diagxy, hits = 10829, karma = 0+0-,
Tác giả: Michael Barr
URL: ftp://ftp.math.mcgill.ca/pub/barr/diagxy.zip

Tính năng
* Mọi mũi tên có thể vẽ bằng \morphism
* Cung cấp các macro để vẽ: hình vuông, tam giác, níu (pullback), kéo (pushout),...
* Cung cấp macro để vẽ hình lập phương giao hoán, các đồ thị 3x3
* Các mũi tên nhỏ có thể đặt bất kỳ nơi nào trong biểu đồ, gần giống với môi trường 'picture' của LaTeX
* Cú pháp tương thích với XY-pic
* ...

\bfig
\Square[A`B`C`D;a`b`c`d]
\efig


http://sarovar.viettug.org/img/diagxy-1.jpg
Edit: kyanh, at: 05/09/2005 16
Edit: kyanh, at: 06/09/2005 12