VietTUG.org - old forum

id = 2961, parent = 2947, thread = 2934, catid = 11, locked = 0, moved = 0,
userid = vanchutr, ip = 125.234.240.92, time = 2006/10/07 (1160239665) ,
subject = Re:Mở đầu với powerdot, hits = 0, karma = 0+0-,
Bai 3

4. Các qui ước: Để thuận lợi cho việc trình bày tài liệu này, ta qui ước và ghi nhớ:

`Mỗi hình ảnh thể hiện trên slide trong mỗi thời điểm (bước) là một overlay'. Cũng có thể nói: `Mỗi khi bấm phím `mũi tên / Page down ...' là thực hiện một bước'; như vậy là thực hiện một overlay; cho dù overlay đó là overlay rỗng!. Như vậy một slide trên màn hình có thể bao gồm nhiều overlay (Nhưng cố gắng gói trọn trên một màn hình là tốt nhất).

Tiếng Việt dùng được trong mọi tình huống. Không đòi hỏi phải xác lập nhiều.

Bảng toc trong panel cũng hiển thị đúng tiếng Việt.

Xem file nguồn test3.tex, test4.tex và dịch các file đó. Khi xem file nguồn thì chú ý `đếm số slide và số overlay - số bước trong slide'. (Số slide trong ví dụ test4.tex là 5 và số overlay trong slide 5 là 8). (Cần phải biết những điều này để sau này ta dễ bố trí thứ tự xuất hiện của các overlay trong một slide).

5. Các lệnh cơ bản

Cấu trúc tiêu biểu của một trình diễn: Một file nguồn trình diễn dùng gói powerdot có cấu trúc tiêu biểu như sau (test3.tex):

Phần preamble
\usepackage[upen]{powerdot}
\usepackage[utf8]{vietnam}


Phần thân
\begin{document}
\maketitle %% trang đầu
\section{tên đầu mục 1} %% mục 1
\begin{slide}{đầu đề slide 1} %% slide 1 của mục 1
Các overlay của slide 1
\end{slide}
\begin{slide} %% slide 2 của mục 1
\end{slide}
\section{tên đầu mục 2} %% mục 2
\begin{slide} %% slide 1 của mục 2
\end{slide}