VietTUG.org - old forum

id = 2948, parent = 2941, thread = 2934, catid = 11, locked = 0, moved = 0,
userid = vanchutr, ip = 125.234.241.159, time = 2006/10/04 (1159956311) ,
subject = Re: To viettug, hits = 0, karma = 0+0-,
Tên Trương Thị Minh Tâm là tên con gái tôi. Giáo viên Toán tại NhaTrang.