VietTUG.org - old forum

id = 2947, parent = 2941, thread = 2934, catid = 11, locked = 0, moved = 0,
userid = vanchutr, ip = 125.234.241.159, time = 2006/10/04 (1159955988) ,
subject = Re:Mở đầu với powerdot, hits = 0, karma = 0+0-,
Xin các bạn hãy đọc tài liệu chính thức của KyAnh dịch

Bài thứ hai:

C. Khảo sát gói powerdot -- Cách dùng gói powerdot.

1. Mở đầu với ví dụ test.tex: Đó là ví dụ thứ nhất của một file nguồn viết dùng tạo trình diễn với powerdot. Hình ảnh thu được (test.pdf) là trang đầu của trình diễn (ta có thể dùng nó hay không cũng được).

2. Cấu trúc của trình diễn (với powerdot)

Một trình diễn của powerdot gồm các phần như sau:

Trang mở đầu (slide đầu đề) (như test.tex).

Trang đầu mục (slide đầu mục - section): Mỗi mục của trình diễn đều có thể có trang đầu mục.

Mỗi mục có thể chứa nhiều trang (mỗi trang xem như là một slide - slide chuẩn)

`slide đầu đề' là slide giới thiệu về trình diễn.

`slide đầu mục - section' là slide đầu mục giới thiệu chủ đề của mỗi đoạn trong trình diễn

`slide chuẩn' là slide tổng quát dùng trình bày nội dung của trình diễn.

và các trang khác (slide khác) như: note, blackslide,...

Hình thức hiển thị ... của các slide được xác lập thông qua các file style; gọi là các file mẫu.

Các file mẫu đươc cung cấp kèm theo gói Powerdot là:
powerdot-default.sty, power-dot.fyma.sty, powerdot-tycja.sty, ...

Ví dụ: powerdot-upen.sty là file mẫu dùng để soạn test.tex. (Xem lại nội dung của test.tex)

3. Bây giờ ta soạn ví dụ gồm trang mở đầu và hai trang đầu mục: File nguồn như sau (đặt tên test1.tex):
\documentclass[style=upen]{powerdot}  %upen
\usepackage[utf8]{vietnam}

\title{Hướng dẫn dùng lớp Powerdot}
\author{Trương Văn Chú \and Trương Thị Minh Tâm}
%%Hết preamble của test1.tex

\begin{document}
\maketitle

\section{Mở đầu\\Vài nét và vài qui ước}

\section{Các thành phần}

\end{document}

Dịch file test1.tex như trướ và xem kết quả. Ta rút ra những nhận xét sau:

Trang mở đầu trình diễn không có bản mục lục, tên của trình diễn được trình bày toàn màn hình.

Trang đầu mục (lệnh \section) có bảng mục lục nằm ở cột trái màn hình trình diễn; hai trang mở đầu mục đều có tên đầu mục xuất hiện trong bảng mục lục và ngăn cách nhau bằng gạch ngăn. Tên của đầu mục xuất hiện trong phần màn hình chính. Lệnh tạo trang đầu mục có cú pháp là \section{tênmục}