VietTUG.org - old forum

id = 2939, parent = 0, thread = 2939, catid = 0, locked = 1, moved = 1,
userid = (guest), ip = , time = 2006/10/02 (1159808142) ,
subject = chuyển: Đóng khung công thức - Cách nào đơn giản nhất, hits = 0, karma = 0+0-,
try here...