VietTUG.org - old forum

id = 2934, parent = 0, thread = 2934, catid = 11, locked = 0, moved = 0,
userid = vanchutr, ip = 125.234.240.15, time = 2006/10/02 (1159784861) ,
subject = Mở đầu với powerdot, hits = 1495, karma = 1+0-,
Cùng với tài liệu powerdot (bản dịch) của Mr KyAnh (webmaster) tôi xin đưa thêm một số hướng dẫn để các bạn có thể bắt đầu làm việc với powerdot.

A. Để dùng gói powerdot thì chúng ta cần có:

1. Gói pstricks, multido, xkeyval, pstkey, xcolor, fp. Những gói này được cài đặt theo MikTeX ở dạng `large'. (Nếu MikTeX được cài ở dạng full càng tốt).

2. Nếu dùng Tiếng Việt thì phải cài các gói hỗ trợ Tiếng Việt. Đặc biệt là nên dùng bản vntex3.02 của Mr Hàn Thế Thành (sick)

3. Download bản powerdot mới nhất (1.4) để khỏi bị trở ngại về Tiếng Việt khi thể hiện trong bản toc của panel màn hình. Riêng với OmegaVN thì chỉ dùng HA-Prosper (bản cũ của powerdot). Nếu muốn dùng OmegaVn thì phải chỉnh sữa lại các file .sty của powerdot - Việc chỉnh sữa thì hãy liên hệ với Mr Nguyễn Hữu Phúc empirics.net)

B. Thử cài đặt: Sau khi cài đặt xong gói powerdot (gói 1.4 là gói mới nhất) thì hãy thử dịch file nguồn sau đây: (Soạn file test.tex với nội dung như sau)
\documentclass[style=upen]{powerdot}  %upen
\usepackage[utf8]{vietnam}

\title{Hướng dẫn dùng lớp Powerdot}
\author{Trương Văn Chú \and Trương Thị Minh Tâm}
%%Hết preamble của test.tex

\begin{document}
\maketitle
\end{document}

Sau khi soạn xong thì dịch file test.tex với các câu lệnh sau:
rem d.bat
latex %1.tex
latex %1.tex
D:\texmf\miktex\bin\dvips.exe %1.dvi
D:\texmf\miktex\bin\ps2pdf.exe %1.ps

hay:
rem da.bat
latex %1.tex
latex %1.tex
D:\texmf\miktex\bin\dvips.exe %1.dvi
C:\gs\gs8.14\bin\gswin32c.exe -sPAPERSIZE=a4 -dSAFER -dBATCH -dNOPAUSE -sDEVICE=pdfwrite -sOutputFile=%1.pdf -c save pop -f %1.ps

Nhóm lệnh thứ nhất được ghi vào tập d.bat và cách dùng như sau: (Từ dòng lệnh hãy nhập): d test

Nhóm lệnh thứ hai được viết thành tập da.bat và cách dùng cũng như trước nghĩa là: Từ dòng lệnh ta nhập: da test

Chú ý: File cần dịch có tên là test.tex nhưng trong hai dòng lệnh đều chỉ dùng tên test không có phần mở rộng .tex. Ngoài ra trong các nhóm lệnh nêu trên ta thấy có tên các ổ đĩa như C:, D: ... Điều đó cho thấy: Ta phải chỉnh sữa các đường dẫn cho thích hợp với việc cài đặt các phần mềm tương ứng.

Nếu sau khi dịch ta thu được file test.pdf thì việc dịch là thành công và gói powerdot xem như đã cài đặt xong.