VietTUG.org - old forum

id = 2933, parent = 2925, thread = 2925, catid = 29, locked = 0, moved = 0,
userid = vanchutr, ip = 125.234.242.130, time = 2006/09/30 (1159596332) ,
subject = Re:Tạo cung chứa góc với gói graphicx, hits = 0, karma = 1+0-,
Các bạn có thể thử hai định nghĩa dấu cung định hướng và không định hướng (yêu cầu dùng gói pstricks)

Giới thiệu thêm định nghĩa dấu cung
\makeatletter
\newcount\[email protected]  \newdimen\[email protected]
\newcount\kslant   \newdimen\kslantd
%cung định hướng
\newcommand{\arco}[1]{\setbox0\hbox{$\[email protected]\displaystyle#1$}\kslant=\ht0
   \divide\kslant by1000\multiply\kslant by\fontdimen1\textfont1
   \divide\kslant by10000\kslantd=\kslant\fontdimen6\textfont1
      \divide\kslantd by7750\kern\kslantd
   \[email protected]=\wd0\multiply\[email protected] by100\divide\[email protected] by\ht0
   \multiply\[email protected] by300\advance\[email protected] by\ht0
   \pspicture(0,0)
   \parabola[linewidth=.3pt]{->}(0,1.05\ht0)(.5\wd0,1.15\[email protected])
   \endpspicture
   \kern-\kslantd\box0}
\makeatother


%% Cách dùng \arco{AB}

% Dấu cung thường
%
\makeatletter
\newcount\[email protected]  \newdimen\[email protected]
\newcount\kslant   \newdimen\kslantd
\newcommand{\arc}[1]{\setbox0\hbox{$\[email protected]\displaystyle#1$}\kslant=\ht0
   \divide\kslant by1000\multiply\kslant by\fontdimen1\textfont1
   \divide\kslant by10000\kslantd=\kslant\fontdimen6\textfont1
      \divide\kslantd by7750\kern\kslantd
   \[email protected]=\wd0\multiply\[email protected] by100\divide\[email protected] by\ht0
   \multiply\[email protected] by300\advance\[email protected] by\ht0
   \pspicture(0,0)
   \parabola[linewidth=.3pt]{-}(0,1.05\ht0)(.5\wd0,1.15\[email protected])
   \endpspicture
   \kern-\kslantd\box0}
\makeatother

Cách dùng \arc{AB}