VietTUG.org - old forum

id = 2925, parent = 0, thread = 2925, catid = 29, locked = 0, moved = 0,
userid = misuzu, ip = 133.1.125.202, time = 2006/09/26 (1159279468) ,
subject = Tạo cung chứa góc với gói graphicx, hits = 2500, karma = 1+0-,
Thông thường khi làm việc với hình vẽ ta đều sử dụng gói graphicx. Và muốn dùng kí hiệu cung chứa góc thì ta sử dụng thêm gói arc. Tuy nhiên kí hiệu này kô được đẹp, nhất là các cung dài...

Thế thì thật là tiện lợi nếu ta tự tạo định nghĩa cung chứa góc theo ý muốn mà kô cần phải sử dụng thêm gói nào. Hãy xem các ví dụ sau:
\newcommand{\arc}[1]{\stackrel{\rotatebox{-90}{(}}{#1}}
\newcommand{\bigarc}[1]{\stackrel{\rotatebox{-90}{\big(}}{#1}}
\newcommand{\Bigarc}[1]{\stackrel{\rotatebox{-90}{\Big(}}{#1}}
\newcommand{\biggarc}[1]{\stackrel{\rotatebox{-90}{\bigg(}}{#1}}
\newcommand{\Biggarc}[1]{\stackrel{\rotatebox{-90}{\Bigg(}}{#1}}

Khi đó ta có thể dùng $\bigarc{AB}\Bigarc{ABC}$
Hoặc tiện lợi hơn, chẳng hạn
\newlength{\lengthtext}
\newcommand{\qarc}[1]{%
   \settowidth{\lengthtext}{#1}
   \stackrel{%
            \hspace{-.001\lengthtext}
            \resizebox{.9\lengthtext}{!}{{\rotatebox{-90}{\Big(}}}
            }
            {#1}
}

Khi đó tha hồ dùng $\qarc{AB},\qarc{ABC}$,...

Thật là tiện và cũng khá đẹp mắt.