VietTUG.org - old forum

id = 2907, parent = 0, thread = 2907, catid = 2, locked = 0, moved = 0,
userid = vanchutr, ip = 125.234.241.156, time = 2006/09/20 (1158756295) ,
subject = Tại sao các site hay chết yểu?, hits = 1641, karma = 1+0-,
Các bạn có để ý: Một số website mở ra với ý đồ giúp đỡ, hướng dẫn cho người mới làm quen một lãnh vực nào đó. Nhưng các site đó lại sớm chết? Tôi nghĩ rằng: Một trong những nguyên nhân là: Các câu hỏi không rõ ràng? Câu trả lời để giúp đỡ cho người sử dụng thì không được người sử dụng hồi âm. Việc trả lời giúp cho người đưa ra giải pháp biết: Giải pháp đó có đáng tin cậy hay không? Nói cách khác hai bên: Người giúp và người được giúp không hợp tác với nhau. Người đưa ra giải pháp chưa hẳn là đúng trong mọi trường hợp. Bởi vậy họ cần có trả lời từ phía người được giúp.
Một yếu tố rất quan trọng là Admin không vạch ra được chiến lược duy trì sự sống cho site của mình. Có vấn đề mới có giải pháp?
Thân chào mọi người