VietTUG.org - old forum

id = 288, parent = 287, thread = 245, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = hhp, ip = 222.253.1.146, time = 2005/11/01 (1130778724) ,
subject = Re:Vấn đề trang trí trong Tex., hits = 0, karma = 0+0-,
Chào bạn,

Có phải ý bạn muốn mọi trang (không phân biệt chẵn, lẻ) đều có lề trái là 3, lề phải là 2 phải không? Nếu như vậy thì trong tùy chọn của lớp bạn thêm tùy chọn "oneside".

Chẳng hạn: \documentclass[12pt,oneside]{book}

Chúc bạn thành công.