VietTUG.org - old forum

id = 2851, parent = 0, thread = 2851, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = phuongnam, ip = 203.162.3.152, time = 2006/09/01 (1157109637) ,
subject = \\text và \\mbox, hits = 864, karma = 0+0-,
Tôi đã gặp trường hợp dùng \mbox được, còn dùng \text thì không. Tại sao?