VietTUG.org - old forum

id = 2842, parent = 2840, thread = 2625, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.252.226.158, time = 2006/08/30 (1156927095) ,
subject = Re:pst2pdf, hits = 0, karma = 0+0-,
Thầy ơi, vậy là... nhé

> KyAnh có thể gửi cho tôi các file script
> dùng để dịch pdfscreen trong Linux hay không?