VietTUG.org - old forum

id = 2840, parent = 2839, thread = 2625, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = vanchutr, ip = 125.234.243.98, time = 2006/08/30 (1156871191) ,
subject = Re:pst2pdf, hits = 0, karma = 0+0-,
Rất vui là bạn đã phản hồi. Tôi nói đến texify là nói dùng cho pdfscreen. Nếu có gì nhầm lẫn là do tôi.