VietTUG.org - old forum

id = 2838, parent = 2837, thread = 2625, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.252.226.158, time = 2006/08/29 (1156836620) ,
subject = Re:pst2pdf, hits = 0, karma = 2+-1-,
/me có gửi cho pác vài thứ cần thiết để dùng bash script ấy... Không thấy pác hồi âm?