VietTUG.org - old forum

id = 2835, parent = 2707, thread = 2625, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = vanchutr, ip = 125.234.242.44, time = 2006/08/27 (1156678079) ,
subject = Re:pst2pdf, hits = 0, karma = 0+0-,
Nếu bạn dùng MikTeX (Windows) thì bạn chỉ cần dịch bằng trình Texify là được ngay. (Từ file nguồn .tex với gói pdfscreen thì bạn dùng ngay Texify để dịch - Có thể xem thêm tài liệu của gói pdfscreen đã upload lên tại www.esnips.com/web/viettug-public)
Nếu bạn dùng Linux (Unix) thì hãy dùng script của KyAnh là tốt vì tôi biết KyAnh là chuyên gia trong Linux