VietTUG.org - old forum

id = 2817, parent = 2816, thread = 2815, catid = 24, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.252.234.51, time = 2006/08/22 (1156255064) ,
subject = Re:\\let\\up\\MakeUppercase, hits = 0, karma = 0+0-,
Cám ơn misuzu.

Mình đã nhờ anh Thành hỏi thêm hai bác Tây (những người quản lý vntex), họ đều lắc đầu Ý kiến tương tự của misuzu.

Theo /me, nếu còn người xài TCVN thì còn người phải mần lại cái định nghĩa đó . Nếu bỏ đó vào chỗ nào đó thì đỡ mất công hơn và sẽ thống nhất hơn.

Nhưng chỉ có /me nghĩ như vậy, ( có tới 3 ý kiến ngược lại mà ) nên... mọi chuyện đâu vẫn hoàn đấy