VietTUG.org - old forum

id = 2815, parent = 0, thread = 2815, catid = 24, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.252.225.206, time = 2006/08/21 (1156146210) ,
subject = \\let\\up\\MakeUppercase, hits = 1783, karma = 0+0-,
Có nên để lệnh \up thành một lệnh "chuẩn"?

Mời các bạn tham gia thảo luận về vấn đề này.

Cám ơn!