VietTUG.org - old forum

id = 2814, parent = 2812, thread = 2746, catid = 14, locked = 0, moved = 0,
userid = vanchutr, ip = 125.234.240.14, time = 2006/08/19 (1156001116) ,
subject = Re:PRe:Winefish ở đâu?, hits = 0, karma = 0+0-,
Do tôi tự làm đó.
Sau khi load bộ gcc vào HACAO vào thì tôi cài đặt winefish. Hiển nhiên winefish chạy tốt vì tôi tạo shortcut cho nó ở Desktop. ( Với các hướng dẫn trong install của KyAnh). Cám ơn KyAnh nhiều.