VietTUG.org - old forum

id = 2811, parent = 2803, thread = 2746, catid = 14, locked = 0, moved = 0,
userid = vanchutr, ip = 125.234.241.226, time = 2006/08/19 (1155971410) ,
subject = Re:PRe:Winefish ở đâu?, hits = 0, karma = 0+0-,
Winefish 1.3.3 chạy chưa thấy sai sót.
Nhưng khi chạy winefish tại xterm thì thấy báo lỗi:
winefish: error while loading shared library: libaspell.so.15: Cannot open shared object file: No such file or directory
(Winefish 1.3.3 do tôi tự dịch - Không biết quá trình dịch từ gói winfish-1.3.3-i486-1st.tgz của KyAnh có gì sai sót không? Nếu có sai sót thì sao Winefish vẫn chạy)