VietTUG.org - old forum

id = 2803, parent = 2802, thread = 2746, catid = 14, locked = 0, moved = 0,
userid = lyk, ip = 222.252.234.4, time = 2006/08/16 (1155712852) ,
subject = Re:PRe:Winefish ở đâu?, hits = 0, karma = 0+0-,
Dạ, thầy phải đeo kính vào mới thầy à

Thầy vào Menu ? / Prefefences / rồi đổi font cho vừa ý . Bản 1.3.4 sắp tới có phím tắt Ctrl+ giúp thầy phóng to thật dễ dàng đó.

Chúc thầy vui!