VietTUG.org - old forum

id = 2802, parent = 2796, thread = 2746, catid = 14, locked = 0, moved = 0,
userid = vanchutr, ip = 125.234.241.185, time = 2006/08/16 (1155673196) ,
subject = Re:PRe:Winefish ở đâu?, hits = 0, karma = 0+0-,
Ăn quen bén mùi.
Tôi đã load và cài đặt Winefish 1.3.3
Thật an toàn, chạy tốt.
Nhưng có một góp ý nhỏ: Trời ơi chữ nhỏ quá, phải phóng to lên ... Có nên làm cho to sẵn cho dễ nhìn không.
Tôi có gắng dùng và xin thông báo nếu có lỗi.