VietTUG.org - old forum

id = 2796, parent = 2795, thread = 2746, catid = 14, locked = 0, moved = 0,
userid = vanchutr, ip = 125.234.245.56, time = 2006/08/15 (1155585609) ,
subject = Re:PRe:Winefish ở đâu?, hits = 0, karma = 0+0-,
Theo tôi nhận xét: Hiện nay bản TexMaker mới thì tôi không có. Hôm trước quá bí tôi xài bản TexMaker 2 thì Tiếng Việt không thể hiển thị đúng (trong HACAO). Nhưng khi tôi dùng bản Winefish 1.1.3 thì hiển thị Tiếng Việt rất tốt (như vậy là yên tâm dùng UTF-8).
Tôi sẽ trao đổi thêm về bản Winefish trên diễn đàn của HACAO.