VietTUG.org - old forum

id = 2793, parent = 2790, thread = 2746, catid = 14, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.252.234.4, time = 2006/08/14 (1155571499) ,
subject = Re:PRe:Winefish ở đâu?, hits = 0, karma = 0+0-,
cám ơn thầy! và chúc mừng thầy đã dùng được wf nhé

Thầy có thể gửi qua email cho em nhé