VietTUG.org - old forum

id = 2790, parent = 2788, thread = 2746, catid = 14, locked = 0, moved = 0,
userid = vanchutr, ip = 125.234.241.248, time = 2006/08/14 (1155566761) ,
subject = Re:PRe:Winefish ở đâu?, hits = 0, karma = 1+0-,
Mình có mấy cái snapshot của winefish mà không biết cách đưa vào forums này