VietTUG.org - old forum

id = 2788, parent = 2756, thread = 2746, catid = 14, locked = 0, moved = 0,
userid = vanchutr, ip = 125.234.241.248, time = 2006/08/14 (1155566427) ,
subject = Re:PRe:Winefish ở đâu?, hits = 0, karma = 1+0-,
Cám ơn viettug nhé.
Hôm nay mình đã dịch xong winefish chạy trong HACAO 2.01
Thành thật nhận thấy WineFish là một Editor ổn định (bước đầu).
Ban đầu mình dịch không được. Sau đó load về một đống cái lib..
Và dịch thành công.
Tại sao hôm trước Viettug không nói rõ mình cần download tại đâu? Sau mới tìm ra gói winefish-1.1.3
Mình sẽ thử dùng winefish trong HACAO xem sao?
Viettug có cần thông báo winefish chạy được trong HACAO không? Để anh em trong viettug có cơ hội dùng tetex+winefish
(Trong HACAO thì winefish cũng hiển thị UTF-8 ngon lành)