VietTUG.org - old forum

id = 2782, parent = 2781, thread = 2777, catid = 29, locked = 0, moved = 0,
userid = toanjp, ip = 125.103.40.8, time = 2006/08/13 (1155463582) ,
subject = Re:Gói times và tiếng việt, hits = 0, karma = 0+0-,
Lỗi liên quan đến mấy lệnh color, nhưng gói color và gói times thì Miktex có sẵn rồi

! Missing $ inserted.
<inserted text>
                $
l.7 ...hite}{\huge\MakeUppercase{tie^'ng vie^.t}}}