VietTUG.org - old forum

id = 2781, parent = 2780, thread = 2777, catid = 29, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.252.234.4, time = 2006/08/13 (1155461247) ,
subject = Re:Gói times và tiếng việt, hits = 0, karma = 0+0-,
Lỗi gì thế? Bác gửi lên đây một đoạn *.log nhé? /m đoán là thiếu gói times hoặc thiếu gói color hoặc là... chưa cài latex