VietTUG.org - old forum

id = 2780, parent = 2777, thread = 2777, catid = 29, locked = 0, moved = 0,
userid = toanjp, ip = 125.103.40.8, time = 2006/08/13 (1155460238) ,
subject = Re:Gói times và tiếng việt, hits = 0, karma = 0+0-,
Chạy toàn thấy báo lỗi, chẳng hiểu sao