VietTUG.org - old forum

id = 2777, parent = 0, thread = 2777, catid = 29, locked = 0, moved = 0,
userid = misuzu, ip = 133.1.124.65, time = 2006/08/11 (1155303443) ,
subject = Gói times và tiếng việt, hits = 4711, karma = 1+0-,
Hãy thử với đoạn mã tiếng Việt sau:
\documentclass{article}
\usepackage{color}
\usepackage[tcvn]{vietnam}
%\usepackage{times}
\begin{document}
\noindent
\colorbox{blue}{\color{white}{\huge\MakeUppercase{tiếng việt}}}
\colorbox{blue}{\color{white}{\huge\MakeUppercase{tieng viet}}}\\
\colorbox{blue}{\color{white}{\textsf{\huge\MakeUppercase{tiếng việt}}}}
\colorbox{blue}{\color{white}{\textsf{\huge\MakeUppercase{tieng viet}}}}
\end{document}

Bây giờ hãy sử dụng gói times. Kết quả thật ấn tượng, nhất là phông chữ và box.