VietTUG.org - old forum

id = 2755, parent = 2747, thread = 2746, catid = 14, locked = 0, moved = 0,
userid = vanchutr, ip = 125.234.240.87, time = 2006/08/08 (1154989067) ,
subject = Re:PRe:Winefish ở đâu?, hits = 0, karma = 0+0-,
Cám ơn KyAnh,
Toi sẽ download và nhờ biên dịch hộ. Nhưng không rõ trong gói Winefish đã có các file như configure, install.sh ... gì chưa hay là thứ gì khác. Hiện nay tôi đang ở trên mạng mà cái Berlios thì ứ cho vào (vì nghẽn mạch?). Vả lại cũng nóng lòng nên thử xem anh em trên HACAO forums có giúp gì được không?