VietTUG.org - old forum

id = 2746, parent = 0, thread = 2746, catid = 14, locked = 0, moved = 0,
userid = vanchutr, ip = 125.234.245.249, time = 2006/08/06 (1154815534) ,
subject = Winefish ở đâu?, hits = 7410, karma = 0+0-,
KyAnh,
Bạn có thể chỉ chỗ cho tôi thử bản Winefish và nếu cần biên dịch thì biên dịch như thế nào?, với trình biên dịch nào? Chi tiết một chút.
Tôi đang dùng thử HACAO 2.01 (Tiếng Việt), đã đưa vào đó TeTeX 2.0 (lạc hậu) và TexMaker để dịch thử thấy TeTeX làm việc tốt nhưng ngặt nỗi chưa làm cho TeXMaker hỗ trợ Tiếng Việt (trên màn hình).
Thanks