VietTUG.org - old forum

id = 2706, parent = 2704, thread = 2625, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = misuzu, ip = 133.1.125.179, time = 2006/07/31 (1154357673) ,
subject = Re:pst2pdf, hits = 0, karma = 0+0-,
Cám ơn bác LyK đã quan tâm, file này có trong gói pdftricks, nội dung của nó thế này:
#! /bin/bash
# pst2pdf
# PSTricks 2 PDF converter :
# Usage: "pst2pdf" produces PDF files for all files of the form *-fig*.tex
#         "pst2pdf <FILE>" only considers FILE-fig.tex
# It removes intermediary files at the end.

FILE=$1
if test -z $FILE; then
      FIGURES=`ls *-fig*.tex`;
else
      FIGURES=`ls -- $FILE-fig*.tex`;
fi

for f in $FIGURES ; do
  fig=`basename  $f .tex`
  latex $fig
  dvips -E -o $fig.eps $fig
  epstopdf $fig.eps
  rm $fig.eps $fig.dvi $fig.log $fig.aux
done

Em có thể hiểu ý của các lệnh, và có thể bắt chước để xử lý cho từng file con. Nhưng để chạy cả vòng lặp thì em chưa hiểu. Run script kiểu này em chưa làm bao giời nên kô có chút kinh nghiệm nào cả. Xin cảm ơn bác rất nhiều