VietTUG.org - old forum

id = 2704, parent = 2703, thread = 2625, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = lyk, ip = 222.252.232.170, time = 2006/07/31 (1154354768) ,
subject = pst2pdf, hits = 0, karma = 0+0-,
Bác có thể gửi lên đây chàng script đó chăng?